முதல் தர தார்பாய்களின் விலைப்பட்டியல:

அளவு வாரியாக:

12 x 9 = 800

15 x 12 = 1100

18 x 15 = 1700

24 x 18 = 2400

விலைப்பட்டியல் (அடிக்கணக்கு)

2000அடி   வரை ₹6.15

2000அடிக்கு மேல் 3000 வரை ₹5.90

3000அடிக்கு மேல் ₹5.75

மேலே குறிப்பிட்ட விலை முதல் தர தார்பாய்க்கானது, அணைத்து தரத்திலும் தார்பாய்கள் கிடைக்கிறது.

Rs.800.00Rs.2,400.00

Clear

Description

முதல் தர தார்பாய்களின் விலைப்பட்டியல:

அளவு வாரியாக:

12 x 9 = 800

15 x 12 = 1100

18 x 15 = 1700

24 x 18 = 2400

விலைப்பட்டியல் (அடிக்கணக்கு)

2000அடி   வரை ₹6.40

2000அடிக்கு மேல் 3000 வரை ₹6.15

3000அடிக்கு மேல் ₹6.00

மேலே குறிப்பிட்ட விலை முதல் தர தார்பாய்க்கானது, அணைத்து தரத்திலும் தார்பாய்கள் கிடைக்கிறது.

Additional information

Size

12 x 9, 15 x 12, 18 x 15, 24 x 18

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மானிய விலை தார்பாய்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *